*1. نام و نام خانوادگی:
 
*2. پست الکترونیک:
 
تلگرام
*3. چند سال ایماندار هستید؟
 
*4. نام کلیسا یی که وصل هستید و نام شبان خود را بفرمایید؟
 
*5. آخرین مدرک تحصیلی؟
 
* 6. رزومه و تجربه ی کاری خود را مختصر شرح دهید ؟
 
* 7. در چه زمینه هایی کاملا مهارت دارید و میخواهید داوطلبانه خدمت کنید؟مورد دیگر: